Privacyverklaring BeleefHeemstede

Op beleefheemstede.nl kunnen bewoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen, overheid en bedrijven initiatieven starten met als doel de sociale samenhang, participatie en leefbaarheid van straat, buurt, wijk of gemeente te bevorderen. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt. Bij die verwerking houden wij ons aan de eisen die de Europese en Nederlandse privacywetgeving stelt.

BeleefHeemstede is een initiatief van de Gemeente Heemstede. De gemeente Heemstede is een samenwerking aangegaan met Brandus voor de uitvoering van BeleefHeemstede. Het gaat hierbij om het content en technisch beheer van de website en de promotie ervan. Zij verwerken uw persoonsgegevens voor uw deelname aan Beleef Heemstede.

Welke persoonsgegevens verwerkt BeleefHeemstede?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
Gegevens initiatiefnemer (voor het aanmaken van een account):
• Gebruikersnaam (inloggegevens)
• Naamgegevens: voornaam, tussenvoegsels, achternaam.
• Email

Bij het plaatsen van een initiatief:
• Contactgegevens (je bepaalt zelf welke contactgegevens je wilt noteren)
• Adresgegevens
• Email (bij doorklikken op het initiatief wordt uw ingevoerde mailadres
zichtbaar)
• Optie: Foto (maar dit kan ook een algemene foto van een activiteit zijn)

Bij het gebruik van de website worden cookies geplaatst:
• Bij Google Analytics cookies om het gebruik van de website te volgen en te
onderzoeken
• Bij Google en Facebook aangepaste doelgroepen om gerichte online promotiecampagnes uit te voeren

Waarom heeft BeleefHeemstede mijn persoonsgegevens nodig?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u te registreren om daarna uw initiatief op de juiste wijze te kunnen publiceren op de website. Deze persoonsgegevens worden bewaard voor 2 jaar. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Gebruik voor toezending van onze nieuwsbrief
Wij bieden ook een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over de activiteiten rondom Beleef Heemstede. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming, nadat u zich hebt opgegeven, toegevoegd aan de lijst van
abonnees.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens zolang u actief bent op BeleefHeemstede. Als u niet actief berichten plaatst, vernietigen wij uw account en gegevens na 24 maanden.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens. Wanneer u uw toestemming intrekt, betekent dit dat wij de verwerking waarop uw toestemming is gebaseerd niet meer kunnen uitvoeren.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Bij de uitvoering van activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde
partijen:

 • Hosting en e-mail partijen;
 • Social media.

Verder deelt BeleefHeemstede nooit zonder uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens met derden tenzij een wettelijke plicht van toepassing is.

Zorgt BeleefHeemstede dat mijn gegevens beschermd zijn?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • BeleefHeemstede zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Encryptie;
 • Back-ups;
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Strikt wachtwoordbeleid.

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld
te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te aanpassen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Verzoek indienen

Een verzoek kunt u indienen per e-mail via info@beleefheemstede.nl

Welke verantwoordelijkheden heb ik zelf?

De gemeente is eindverantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, maar de verantwoordelijkheid hangt ook af van het werkproces. Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u met ons deelt juist, volledig en actueel zijn. Verder is het belangrijk dat als u persoonsgegevens van andere met ons deelt (denk ook aan foto’s!), dat u er zeker van bent dat u deze gegevens met ons mag delen. U draagt daar zelf verantwoording voor.

Kan ik een klacht indienen?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens heel serieus. Heeft u toch een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.